बटेश्वर गाउँपालिकाको राहत बितरणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित))

आर्थिक वर्ष: