सूचना तथा समाचार

छैठौं गाउँ सभा तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सुचना

राहत समाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना ।

बटेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं.१ मा राहत पाउने लाभग्राहीहरुको नामवली ।

बटेश्वर गाउँपालिकाको राहत बितरणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित))

Pages