७४/७५

वडा कार्यालयको बार्षिक वजेट विवरण

दस्तावेज: 

बिषयगत शिर्षक वित्तिय समानिकरण र आन्तरिक पुँजीगत कार्यक्रमको बजेट(गाँउ र वडा स्तरीय)

दस्तावेज: 

आ.ब.२०७४/०७५ को कुल बजेट(बित्तिय समानिकरण)

दस्तावेज: 

पशु शाखाको बजेट(बित्तिय समानिकरण)

दस्तावेज: 

महिला तथा बालबालिका शाखाको बजेट(बित्तिय समानिकरण)

दस्तावेज: 

Pages