योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

७९-८० 05/25/2023 - 15:26 PDF icon janpriya.pdf

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

७९-८० 05/25/2023 - 15:25 PDF icon kabir chok.pdf

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी जानकारी

७९-८० 01/05/2023 - 10:46 PDF icon notice .pdf

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा

७९-८० 11/07/2022 - 11:20 PDF icon 4.pdf

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा

७९-८० 11/07/2022 - 11:20 PDF icon 3.pdf

बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं.३को २०७५/७६ योजनाहरु

७५/७६ 08/23/2018 - 15:13 PDF icon वडा नं.३को योजनाहरु.pdf

बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं.५को २०७५/७६ योजनाहरु

७५/७६ 08/21/2018 - 13:29 PDF icon वडा नं.५को योजनाहरु.pdf

बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं.४को २०७५/७६ योजनाहरु

७५/७६ 08/21/2018 - 13:27 PDF icon वडा नं.४को योजनाहरु.pdf

बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं.२को २०७५/७६ योजनाहरु

७५/७६ 08/21/2018 - 13:20 PDF icon वडा नं.२को योजनाहरु.pdf

बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं.१को २०७५/७६ योजनाहरु

७५/७६ 08/21/2018 - 13:18 PDF icon वडा नं.१ को योजना.pdf

Pages