गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१२-२७ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:39 PDF icon 2075-12-27.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-११-३० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:38 PDF icon 2075-11-30.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-११-१८ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:37 PDF icon 2075-11-18.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-१०-२३ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:36 PDF icon 2075-10-23.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-१०-१० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:35 PDF icon 2075-10-10.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०९-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:34 PDF icon 2075-09-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-०९-१० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:33 PDF icon 2075-09-10.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०९-०३ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:31 PDF icon 2075-09-03.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०८-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:30 PDF icon 2075-08-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०८-१० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:29 PDF icon 2075-08-10.pdf

Pages