नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पकेट विकास कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि फारम। ७७/७८ 04/28/2021 - 11:43 PDF icon अनुसुची १० (पकेट प्याकेट).pdf
बेरोजगार फारम ७५/७६ 03/28/2019 - 11:23 PDF icon बेरोजगार दर्ता फारम.pdf
सार्वजिक परिक्षण फारम ७५/७६ 01/18/2019 - 11:21 PDF icon सार्वजिक परिक्षण फारम.pdf
योजनाको कार्यादेश दिने टिप्पणी ७५/७६ 01/18/2019 - 11:13 PDF icon योजनाको कार्यादेश दिने टिप्पणी.pdf
योजनाको चेकलिष्ट ७५/७६ 01/18/2019 - 11:12 PDF icon योजनाको चेकलिष्ट.pdf
प्रमुखको आदेश निर्देशन ७५/७६ 01/18/2019 - 11:10 PDF icon प्रमुखको आदेश निर्देशन.pdf
कार्यादेश ७५/७६ 01/18/2019 - 11:09 PDF icon कार्यादेश ।.pdf
योजना सम्झौता फारम ७५/७६ 01/17/2019 - 16:51 PDF icon योजना सम्झौता फारम.pdf
भौतिक वितिय प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ 01/17/2019 - 16:50 PDF icon भौतिक वितिय प्रगति प्रतिवेदन.pdf
योजनाको पेश्की मागँ निवेदन ७५/७६ 01/17/2019 - 16:49 PDF icon योजनाको पेश्की मागँ निवेदन.pdf

Pages