ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/29/2023 - 11:03 PDF icon करार शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धि कार्यविधि २०८० (1).pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९-८० 05/18/2023 - 00:00 PDF icon बि.व्य स.गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७९ ७९-८० 09/22/2022 - 15:21 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति ७९-८० 07/20/2022 - 12:18 PDF icon Bateshwar Rural Municipality -GESI Strategy 2079 (1).pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/ ८९ 09/07/2021 - 12:45 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको विनिययोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 13:21 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/30/2018 - 16:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/30/2018 - 14:01 PDF icon १४. शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/29/2018 - 15:43 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:59 PDF icon न्यायिक समिति.pdf

Pages