ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बटेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७९ ७९-८० 09/22/2022 - 15:21 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति ७९-८० 07/20/2022 - 12:18 PDF icon Bateshwar Rural Municipality -GESI Strategy 2079 (1).pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/ ८९ 09/07/2021 - 12:45 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको विनिययोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 13:21 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/30/2018 - 16:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/30/2018 - 14:01 PDF icon १४. शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/29/2018 - 15:43 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:59 PDF icon न्यायिक समिति.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:55 PDF icon शिक्षा.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:53 PDF icon कृषि.pdf

Pages