सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोल पत्र स्वकृत गर्ने आशयको ७ दिने सुचना

बटैश्वर गाउँपालिकाको बोल पत्र स्वकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाउँपालिकाको राहत बितरणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

Pages