७५/७६

राष्ट्रिय दैनिक कारोबारमा मिति २०७५।२।१४ गते प्रकाशित बटेश्वर गाउँपालिकाको सडक पिच गर्ने बारेको सूचना ।

अनुगमन गरी दिने बारे

दस्तावेज: 

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१२-२७ को निर्णय

दस्तावेज: 

कार्यपालिकाको मिति २०७५-११-३० को निर्णय

दस्तावेज: 

Pages