ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:55 PDF icon शिक्षा.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/26/2018 - 11:53 PDF icon कृषि.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाकाको बस्ती विकास ,सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि अधारभुत मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 15:12 PDF icon Bateshwor Gaunpalika bylaws.pdf
बटेश्वर गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०75 ७५/७६ 07/23/2018 - 14:55 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 07/23/2018 - 14:51 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 14:42 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 14:20 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
बटेश्वर गाउँपालिकाका गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 13:34 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बटेश्वर गाँउपालिकाको विनियिजन ऐन ७४/७५ 05/22/2018 - 15:29 PDF icon new doc 2018-05-21 11.27.31.pdf
गाँउ सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७४।७५ 03/05/2018 - 11:57 PDF icon gausava sanchalan.pdf

Pages