आ.व.२०८१।०८२ को गाउँसभा ,निति ,कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरि पहिलो बैठक सम्पन्न।