कृषक पाठशाला दिवस बटेश्वर गाउँपालिका -१ मा मानाईयो