प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर योजना अनुगमन गर्दैको फोटो