प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर वडा नं.१ को अनुगमन गर्न जादाको फोटो