प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर वडा नं.3 को अनुगमन गर्न जादाको फोटो