प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर श्री भानुभत्त बराल ज्यूले पदभारको जिम्मेवारी लिदैको फोटो