बटेश्वर गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा को निति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाको उपाअध्यक्ष बाट प्रशतुत हुदा को फोटो