बार्षीक परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: