राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता बन्द भएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: