नगर परिषदको निर्णय

बटैश्वर गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाको उपस्थिती

दस्तावेज: 

तेस्रो गाउँसभाको निर्णयहरु

दोस्रो गाउँसभाको बैठकको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

पहिलो गाउँसभाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

Pages