७७/७८

बटैश्वर गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाको उपस्थिती

दस्तावेज: 

बटैश्वर गाउँपालिकाको बोल पत्र स्वकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक कर्मचारिहरुको जानकारि सम्बन्धमा प्रकासित सुचना

दस्तावेज: 

घटना दर्ता समालिक सुरक्षा भत्ता दर्ता अभियान सम्बन्धमा

Pages