७७/७८

घटना दर्ता किताबलाई डिजिटाईजेसन सम्बन्धि TOR

दस्तावेज: 

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा प्रदायक खरिद सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

लेखापरिक्षक सिफारिस सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

COVID-19 सम्बन्धी सुचना

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Pages