बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७५ ०७६ निती बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/14/2018 - 13:22 PDF icon final niti.pdf

IT शाखाको बजेट

७४/७५ 05/22/2018 - 15:43 PDF icon it.pdf

शिर्षकगत व्यय अनुमान

७४/७५ 05/22/2018 - 15:13 PDF icon new doc 2018-05-21 11.29.12.pdf

विषयगत शिर्षक वित्तीय समानीकरण चालु कार्यक्रम खर्च

७४/७५ 05/22/2018 - 15:11 PDF icon new doc 2018-05-21 11.30.29.pdf

वडा कार्यालयको बार्षिक वजेट विवरण

७४/७५ 05/22/2018 - 14:40 PDF icon बार्षिक.pdf

बिषयगत शिर्षक वित्तिय समानिकरण र आन्तरिक पुँजीगत कार्यक्रमको बजेट(गाँउ र वडा स्तरीय)

७४/७५ 05/22/2018 - 14:27 PDF icon new doc 2018-05-21 11.36.22.pdf

आ.ब.२०७४/०७५ को कुल बजेट(बित्तिय समानिकरण)

७४/७५ 05/22/2018 - 14:22 PDF icon कुल बजेट.pdf

पशु शाखाको बजेट(बित्तिय समानिकरण)

७४/७५ 05/22/2018 - 14:18 PDF icon पशु बि.pdf

महिला तथा बालबालिका शाखाको बजेट(बित्तिय समानिकरण)

७४/७५ 05/22/2018 - 14:16 PDF icon new doc 2018-05-21 11.39.05_1.pdf

बटेश्वर गाँउपालिकाको शसर्त बजेट

७४/७५ 05/22/2018 - 14:06 PDF icon शसर्त.pdf

Pages