बटेश्वर गाँउपालिकाको होस्पिटल बिलडिङ्ग सम्बन्धि बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना।

आर्थिक वर्ष: