बटेश्वर गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को लागि सम्पन्न गाउँसभाको खुल्ला सत्रको फोटोहरु