७८/ ८९

आ.व.२०७९/८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची (Shot list) प्रकाशन सम्बन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धमा।

Pages