गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०१-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 14:49 PDF icon 2075-01-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०१-१९ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 14:46 PDF icon 2075-01-19.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०१-०५को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 14:33 PDF icon 2075-01-05.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१२-२८ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:31 PDF icon 2074-12-28.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१२-२६ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:30 PDF icon 2074-12-26.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-११-१६ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:29 PDF icon 2074-11-16.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१०-११ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:27 PDF icon 2074-10-11.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-१०-०२ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:25 PDF icon 2074-10-02.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-०८-०३ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:24 PDF icon 2074-08-03.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-०७-२८ को निर्णय

७४।७५ 05/07/2019 - 14:22 PDF icon 2074-07-28.pdf

Pages