गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०७-०९ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:27 PDF icon 2075-07-09.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०६-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:11 PDF icon 2075-06-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०५-२८ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:09 PDF icon 2075-05-28.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०५-११ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:08 PDF icon 2075-05-11.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०४-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:07 PDF icon 2075-04-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०४-१० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:05 PDF icon 2075-04-10.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०३-१० को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:04 PDF icon 2075-03-10.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०३-०७ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:03 PDF icon 2075-03-07.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७४-०२-२५ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:02 PDF icon 2075-04-25.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७५-०२-०६ को निर्णय

७५/७६ 05/07/2019 - 15:00 PDF icon 2075-02-06.pdf

Pages