७९-८०

आपँ बालीको पकेट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव अवहानको सुचना।

दस्तावेज: 

तेस्रो त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बार्षीक परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।

आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको परिक्षातालिका सम्बन्धमा।

Pages