७९-८०

आ.व.२०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा।

कृषि समाग्रीको दर रेट सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

सिपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages