सूचना तथा समाचार

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

सहकारी संस्थाहरु सुचीकृत हुन आउन बारे सुचना।

दस्तावेज: 

मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने तथा सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना।

Pages