सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सुचना।

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता मिति तोकीएको सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन समबन्धी सुचना।

Pages