सूचना तथा समाचार

तेस्रो त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बार्षीक परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।

आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको परिक्षातालिका सम्बन्धमा।

सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages