सूचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा।

कृषि समाग्रीको दर रेट सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

सिपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

भुमी वर्गिकरण सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना

दस्तावेज: 

आपँ बालीको पकेट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव अवहानको सुचना।

दस्तावेज: 

Pages