७९-८०

बटेश्वर गाँउपालिकाको स्वास्थ्य सेवा तर्फको दरबन्दी तेरिज।

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने बारे।

दस्तावेज: 

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

अन्तिम त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने बारे।

Pages