सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव सम्बन्धमा।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages