सूचना तथा समाचार

पठनपाठन बन्द गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बर्षे बिदा सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९/०८० को सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages