सूचना तथा समाचार

आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको परिक्षातालिका सम्बन्धमा।

सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सुचना।

दस्तावेज: 

Pages