सूचना तथा समाचार

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

आय टेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा।

कृषि समाग्रीको दर रेट सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

Pages