सूचना तथा समाचार

कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने बारे।

दस्तावेज: 

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

अन्तिम त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने बारे।

आकस्मिक गर्मि बिदा थप सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages