सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता मिति तोकीएको सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन समबन्धी सुचना।

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages