७८/ ८९

तरकारी बालीको साना व्यवसायीक उत्पादन केन्द्र (पकेट)विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना

दस्तावेज: 

विद्यालय सञ्चालन/थप कक्षा अनुमति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ.व.२०७८/८९ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

कार्यक्रम सम्झैता सम्बन्धमा(शिक्षा शाखा)

दस्तावेज: 

मतदाता नानावलीमा नाम दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना

Pages