७८/ ८९

सेवा करारमा रोजगार सहायक पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा उधम बिकास सहजकार्ता पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कार्यालय सहयोगी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आश्य पत्र प्रकाशन गरिएको बारे सुचना

EMIS विवरण पठाउने सम्बन्धमा

Pages