७८/ ८९

बालुवा,ढुङ्गा,गिट्टी र ग्राभेलको उत्खन्न संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा रोजगार सहायक पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा उधम बिकास सहजकार्ता पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कार्यालय सहयोगी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आश्य पत्र प्रकाशन गरिएको बारे सुचना

Pages