७८/ ८९

गहुँको बिउ वितरणको लागि किसानको नामावली सिफारिस सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

लेखापरिक्षक सिफारिस सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

नामावली प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता मिति तोकिएको बारे।

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाँउपालिकाको राजपत्र २०७८

दस्तावेज: 

Pages