७८/ ८९

आ.व.२०७९/०८० को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम एंव बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा राय,सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउने वारे

दस्तावेज: 

बिदा सम्बन्धि सुचना।

विवरण उपल्बध गराईदिने बारे।

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages