७८/ ८९

रोजगार संयोजकको पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना

आ.व.२०७९/०८० को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम एंव बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा राय,सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउने वारे

दस्तावेज: 

बिदा सम्बन्धि सुचना।

विवरण उपल्बध गराईदिने बारे।

Pages