७८/ ८९

आधारभुत तह उतिर्ण(कक्षा ८) परिक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बटेश्वर गाँउपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञपती

दस्तावेज: 

तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषी उत्पादन केन्द्र(पकेट)विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

बहुकक्षा बहुस्तर (MGML) शिक्षण सम्बन्धी १ दिने अभिमिखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

Pages